Make your own free website on Tripod.com

Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition 1999 רבמצדב 24 ,ס"שת תבטב ו"ט ישיש םוי
   


SectionsAdvertise


ייח םלה תא יתלביק זראב
םיקפואמ רוחב דוע אוה .שפנ הפי ןלאמש וניא ץרפ םייח
תא האר ,זרא םוסחמל יאבצה ותוריש ףוס תארקל עיגהש
םידלי ,םיאניתשלפ םיריצעב ,ךכ םתס ,םיללעתמ םילארשיה
אציו ,סנרפתהל ידכ לארשיל ןנתסהל וסינש ,םירגובמו
ולוכ ל"הצ דגנ קבאמל


איבל ביבאחתפת םא ,יל רמא םישבוחה דחא .זרא םוסחמב ץרפ םייח
ךתוא ץצופמ ינא הפה תא

רמאו םק ובש עגרל ותוא ןיכה אל ץרפ םייח לש היפרגויבב רבד םוש
דרוקר ול ןיא .ל"הצ םע יתיזח תומיעל אציו ץמוא רזא ,"ןאכ דע"
תופתתשה לש םינש וירוחאמ ןיא ,םדא תויוכז לע םיקבאמב רישע
ןלאמשה פיטואירטסמ דואמ קוחר אוה ,תומוצע לע המיתחו תונגפהב
ןב רוחב אוה ץרפ םייח .שוביכה תולווע דגנ החומש םייפקשמה לוגע
תיב" שבויב רידגמ אוה התוא ,תורצו םידלי תבורמ החפשממ 22
.רתוי קותשל לוכי היה אל טושפ דחא םויש ,"סורה

,ןומר הפצמב ריוואה ליח סיסב לש םימחה וקיחב םינש שולש ירחא
יאבצה ותורישב הנושארל .זרא םוסחמ דילש רצעמה ןקתמל ץרפ לגלגתה
םישבוכ ןיב ,םיאניתשלפל ל"הצ ילייח ןיב שגפמל עלקנ אוה
ראתמ אוהש םיעוריאה םא קפס .םיאולכל םירהוס ןיב ,םישבכנל
םזכרמב :םיבר םייאבצ םיסיסבב תימוימויה הרגשהמ הברהב םיגרוח
.ב"גמו תיאבצה הרטשמה ,םורד דוקיפמ ירמגל םיליגר םילייח םידמוע
ובריס ולש םייניעה ,רצעמה ןקתמל עיגהש ןושארה םויהמ ,תאז לכבו
,ונלשמ דחא ,תכרעמה לש הינבאמ ןבא היהש ,אוהו ,הלילב םצעיהל
.הקעז לוק םירהל טילחה

תא ביחרהל אל ףידעמ ץרפ ודובכ תאפמש ,ויבא .םיקפואב דלונ ץרפ
ויתויחאו ויחא תעבש ןיבמ .םינש המכ ינפל תמ ,ויללעמ לע רובידה
חמצכ תוכורא םינש יח ,קתושמ ,רחא חא .םימסל ורדרדיהש הלאכ שי
אוה .םילשוריב היימינפל ריעצ ליגב רבכ חלשנ ץרפ .אוה םג תמש דע
,תודרחתה לש ךילהת רבע תורגבתהה ליגב .יתרוסמ ךוניח לביק
,סייגתי אלש הארנ בלש ותואב .קרב ינבב הבישיב דמל ףא םייתנשו
ךוניחה תכרעמל רזח ,הדח תינפת בוש השע א"י התיכ תארקל לבא
.תורגב תדועת םע םייסו תימואל-תיתדה

לע למעו םיסוטמ יאנכטכ תריש ,ריוואה ליחל סייגתה 18 ליגב
ימ לע ריבעה תורישה בור תא .תומישמל האיצי תארקל 16-ףאה תוכרעמ
למס תגרדב רבכ אוהו ,הנשה סראמב .ןומר הפצמב סיסבב תוחונמ
.זרא םוסחמב רצעמה ןקתמב החטבא לש םייעובשל חלשנ ,ןושאר
.ברקה ורורחש תארקל טקשב ריבעהל בשח םתואש םייעובש

תדקפממ קוחר אל ,םוסחמה לש ילארשיה דצב ןכוש זרא רצעמה תיב
,רושיא ילב לארשיל ןנתסהל וסינש םיאניתשלפ וב םיאלוכ .םואיתה
םה הזע תעוצר לע דרוי הלילהשכ .הדובע גישהל הווקתב עירכמה םבור
םיליבשה לע םירעתסמ - םילטבומו םישישק ,םירענו םירגובמ -
ןויליממ רתוי םייח הבש תיקנעה האלכמהמ םיליבומש םירבעמהו
םיקלוד וניתוחוכ .רדגל רבעמש החיטבמה לארשי לא םיאניתשלפ
,רקחנ ספתנש ימ .תואלמ םיידיב םירזוח םירקמהמ קלחבו ,םהירחא
תסבכמ יפל "היהשה ןקתמ" - םוסחמה דילש רצעמה תיבל לבומ ךכ רחאו
,עובש הנתמהה תכשמנ םיתעל .וטפשמל ןיתממ אוה םש - תיאבצה םילמה
.םישדוח השולש םיתעל

עובק לגס תרשמ םוקמב .םיריצע 60 תוביבסב סלכאמ ןקתמה ללכ ךרדב
םיחטבאמ לש תופלחתמ תוקלחמ תופסותמ וילא ,ל"הצ ילייח לש
.ןורחאה ףרוחה ףוסב וילא עיגה ץרפ .תונוש תודיחימ םיחלשנש
המ לע ,ןושאר ףוגב ,רפסל ישפוח אוה ,ל"הצמ ררחתשהש ירחא ,וישכע
.הווחו הארש
הלאה תוקולעה

,רדח לכב .םש הרוק המ ןיבהל יתלחתה ןושארה םויב רבכ" :ץרפ
ןיא .םיריצע העבש-השיש םיאולכ ,ךרעב רטמ השולש לע השולש לדוגב
שי ,אתב ןולח ןיא .הפצרה לע וא תוכימש לע םינשי םה ,תוטימ םהל
םיריצעה :םיתוריש אתב ןיא .םיגרוסמו םינטק רורווא ירהוצ ינש קר
לויטל רקובב םתוא םיאיצומשכ ,םויב םעפ קר םיתורישל השיג םילבקמ
עצמאב דמועש לודג ילדב םהיכרוצ תא םישוע םה ןמזה ראשב .ימויה
יכ ,ללפתהל םהמ ענומ ,בגא ,הז .ינשה לש ףוצרפה לומ דחא ,אתה
ללפתהל רוסאו ,םיתורישל רדחה תא תכפוה תושרפהה לש תוחכונה
.םיתורישב

- למסה םימעפל :שימג גשומ איה העש .םויב לויט העש םהל העיגמ"
וליפא וא ט"בר הז בורל ,םיאולכ לע יארחאש ימ לש הרדגה וז למס
אוה לויטה .העש עבר םימעפל ,העש יצח היהת תאזש טילחמ - יארוט
ןמזה קרפב .חורטל קשח ידמ רתוי ול ןיא ללכ ךרדבו ,וליבשב החרט
םיאצומש ,שיא 20 ליבשב םיאת ינש ,םיתורישל םיכלוה םג םלוכ הזה
םירמואו ,םישקבמ םה .טלאוט ריינ םש שי דימת אל .רוזחמ לכב אתהמ
ירה למסה יכ ,לויט ןיא תבשב .ילוא םעפ ,אל םעפ ,ןכ םעפ םהל
רקובב ישישמ ,תופוצר תועש 48 אתהמ םיאצוי אל םה זא ,חונל ךירצ
.רקובב ןושאר דע

תוירגיסב םישמתשמ םירהוסהו ,םויב תוירגיס יתש תועיגמ דחא לכל"
העבש םתוא םיריבעמו ןמזה לכ םיריצעה לע םימייאמ םה .חוקימ ףלקכ
,םינתונ אל םימעפל .תוירגיסה תא םהל םינתונש ינפל םונהיג ירודמ
םויב ,עובשב םעפ םתוא םיאיצומ תחלקמל .םהל אב אל יכ ,םתס
,תוחלקמ יתשל הלודג הצובקב םתוא םיפחוד :ארונ הזחמ הז .יעיבר
רפוטס םע םהילע םידמוע ןמזה לכו דחיב םלוכל דחא ןובס םינתונ
.הלפשהה ללגב רתוול םיפידעמ טושפ קלח זא ,ורהמיש םהל םיקעוצו
.תועובש וחלקתה אלש הלאכ םש ויה

הזמ ץוח ,עובשב םעפ קר חלקתהל םהל םינתונש הזל הביס םוש ןיא"
םיכלכולמ םידגב םתואל רזוח ,חלקתמש ימ םג .למסה תא חירטמ הזש
םה םימעפל ,תבגמ וא דגב םוש םהל םינתונ אל .אב אוה םתיאש
.13-12 ינב םידלי םג םש שי .םיטוטרמס םתואב םישדוח םיבשוי
.ןמזה לכ ראשנ אוה הככו ,ףחי עיגהש דחא דלי היה םש יתייה ינאשכ
ינפל ףחי עיפוה םגו ,ףחי בבותסה אוה .םיילענ ול ונתנ אל
.תטפושה

תחיש םהל שי םירצענ םהש םויב .תוחפשמה םע עגמ םוש םהל ןיא"
ימל .םהלש היעב וז זא ,תיבב דחא ףא ןיא הרקמב םאו ,תחא ןופלט
הארנש ןיינע הז לבא ,ןיד ךרוע םע השיגפ שי טפשמל שגינש
לדשמ אוה .םייוויטקיפ םיארנ הלאה םיטפשמהש ומכ קוידב יוויטקיפ
.לקש 1,500 קר - החנה ריחמ םהל עיצמו ויתוריש תא רוכשל םתוא
.םויב לקש 50 חיוורהל ידכ לארשיל רודחל וסינש םישנאב רבודמו

ןורדחב םיכרענ םיטפשמה .חטבאמכ םיטפשמל םתוא איצומ יתייה"
תטפושה .ךרע םוש םהל ןיא ,ענ טרסב םיטפשמ הלא .ךומס ןקתמב
רבכ ןה ומצע ןוידבו ,ןוידה ינפל לוכאל דחיב תובשוי תעבותהו
םינתונ .םייטרפ תומשב היינשל תחא תוארוק ,הניטורהמ תוממעושמ
ןיאש ללגב ,םימעפ הברה .תוסנק וא ,רסאמ ישדוח המכ ומכ םישנוע
,16 וא 15 ןב ,דחא רענ .רצעמב םיראשנ םה סנקה תא םלשל ףסכ םהל
ןיצקה .לקש 200 ול יתתנו ,דצב ותוא יתספת .לקש 300 לש סנק לביק
התא' :יתוא לאש ,יתעגתשהש ילע קועצל ליחתהו יתוא טלק הרקמב
אלכב םלש עובש קמנ הזה דליה תא יתיאר ךכ רחא '?יברע תודפל הצור
.ררחתשהל ליבשב לקש 200 ול ויה אל יכ קר

הלודג תחלצ אתל םיסינכמ רקובב .םויב תוחורא שולש םילבקמ םה"
רומא הניבג עיבג .קרי הזיאו הניבג עיבג ,םחל םיקרוז הילעש
וא תחא הייקינקנו זרוא םילבקמ םה םיירהצב .םישנא העבשל קיפסהל
םשש הז תא שי דימת .םילייחל ףנחתמ אוה המכ יולת - ריצעל םייתש
,ףפוכתהל למסה לש ודובכמ אל ירה ,התוא םירמו הפצרה לע תחלצה תא
יטסנמא ןוגראמ תחלשמ לש רוקיב היהשכ .רתוי לבקי ילוא אוה זא
םהש ורמא ןבומכש ,'םיפ"תשמ'ה לש רדחל םירקבמה תא תחקל וגאד
.ןיוצמ םילכוא

םא .םיבער טושפ םה ןמזה בור .רקובב ומכ רבדה ותוא םילבקמ ברעב"
לבקי אל אוה ,לופיטל חקלנ וא ,טפשמל םיירהצב אצי קוידב והשימ
הז ,קותש קותש' :יל ורמא ,הז תא תונשל יתיסינשכ .םיירהצ תחורא
תא ונל םיסרוה הלאה תוקולעה .ל"הצל ידמ רתוי הלוע הככ םג
.יעיבר וא ישילש םויב - המח הייתש םילבקמ םה עובשב םעפ .'םייחה
םישנא האור התא .המח הייתש ושע אל ,ןקתמב יתייה ובש עובשב
,ול ופיצ ךכ לכ םהש התל םיננחתמ טושפ ,התל םלש עובש םיכחמש
הייתש םהל םישוע אלש הדיחיה הביסה .ןיאש םהל םיעידומ םואתפו
."םילצעתמ םיחבטהש איה םוי לכ המח
אפורה תעובש

,ןיינמה ןמ חרזא רבכ אוהשכ ,םויה םג .הז לכ תא רפסל לק אל ץרפל
,וק רשייל ול ארוקש ,ךכ לכ ילארשיו רכומ לוק ותוא וכותב דהדהמ
.ןיינע תושעל אל .אבצה ךותב ,תיבב תכלכולמה הסיבכה תא ריאשהל
תויהל לוכי" :םילכה תא רובשל ול םרג המ ןיבהל הסנמ ןיידע אוה
םישק םירבד הברה ךכ לכ יתיאר הבש הביבסמ יתאבש ללגב אקוודש
ינבב םיללעתמש הז תא לובסל יתלוכי אל ,הרזעל םיעוושמש םישנאו
תושעל וצרש םישנאב וא םילבחמב רבודמ אל ,םשה ןעמל ירה .םתס םדא
תונקל הממ היהיש ידכ דובעל וצרש םינכסמב אלא ,והשימל ער והשמ
.םהלש תוחפשמל לכוא

.םיברע ויה םילעופה בור םש ,םידגב לעפמב יתדבע ןוכיתה ןמזב"
אבצה ינפל ,תיברע תצק רבדל יתדמל ,םיניוצמ םירשק םתיא יל ויה
,תיברעבו םאלסיאב םיינש וא סרוק דומלל וליפא יתקפסה
,הז ללגב הארנכ .תורחא תויטרפ תורגסמבו החותפה הטיסרבינואב
יתלכתסה אלו ,לבחמ יאניתשלפ לכב יתיאר אל םילייחה בורל דוגינב
."הטמל הלעמלמ םהילע

ירחא ,םויה .םייטילופ אל ,םיישונא םיעינממ עבונ ולש םעזה
הנשב .קוריה וקל רבעמש בושייב ןוינקב תונחב דבוע אוה ,ורורחש
הדובע לע בשוח ,הטיסרבינואב דומלל ליחתהל ןנכתמ אוה האבה
םע תובר תוחיש להנל קיפסה זרא םוסחמב ההשש םייעובשב .תילאיצוס
םידלי .תיניתשלפה הרבחה לש בוצעו לודג ךתחל ףשחיהלו ,םיאולכה
דבלמ םהל הכחמ אל רבד םוש יכ התיבה רוזחל םיצור אלש םירענו
םילטבומ ;םידליה תא ליכאהל המב םהל ןיאש תובא ;אבא לש תוכמה
איבהל םהלש הדיחיה הווקתה אוה לארשיל לובגה תא רובעל ןויסינהש
.התיבה הסנרפ תצק

רשקמה םרוגל הרהמ דע ךפה אוה תיברעב ולש תיקלחה הטילשה תוכזב
,טפשמל םיריצעה תא תוולל גהנ אוה .םילייחה ןיבל םיריצעה ןיב
והשימ שוגפל ףוס ףוס םירומא ויה ,הרואכל ,םש .אפורל וא שבוחל
אפורה רדחב םגש ררבתמ לבא .םתקוצמ לע טעמ לקהל הסניו םהל גאדיש
.טלפמ ואצמ אל

םירבוע םה ,םיעיגמ םהשכ .ומצע ינפב רופיס אוה יאופרה לופיטה"
יוסיכ איה הלש הדיחיה הרטמהש הקידב וז .רצעמל תורישכ תקידב
םא םתוא לאש טושפ אוה ,םיריצעה תא קדב אלו עגנ אל אפורה .תחת
םה המ ןיבהל לוכי אל אליממו תיברעב הלמ עדי אל אוה .רדסב םה
.וננולתי םהש יוכיס םוש ןיא ירהו ,םירמוא

אל ילש עובשב היהש אפורה .םיפלחתמש םיקינמיאולימ םה םיאפורה"
וכלכלי םהש הצר אל יכ ,םתוא קדבשכ הטימה לע בכשל םיברעל ןתנ
דחאשכ ,יתוחכונב ,תוקידבה תחאב .הפצרה לע ובכש םה זא .התוא
םיברעה ותומיש' :רמא אפורה ,באכ והשזיא לע ןנולתה םיריצעה
לפטל ךירצ ימ .ןיינע םתיא רומגלו דחא רודכ םהל תתל ךירצ ,הלאה
הזש עדוי ינא לבא ,קוחצב הז תא רמאש ןעט אוה ךכ רחא .'ללכב םהב
.הרומג תוניצרב היה

היהו ,םתוא ףחדו ךשמ אוה .לבזל ומכ םהילא גהנתה הליחתכלמ אוה"
הרקמב .הלאכו 'ךלכולמ יברע ,ךל םיארוק ךיא' ,ללקמו םהילע חבונ
רבד לכל .תמל חור תוסוכ ומכ רזעש ,לומקא םהל ןתונ היה אוה בוטה
.הרכהה תא דביאו דחיב םירודכ המכ עלב ריצע דחא םוי .לומקא -
:רמא אוה .רעב אל רבד םוש אפורל ,העשל בורק הככ בכש אוה
.'בוט רתוי ,יברע תוחפ .דבאתהל ול רמא אל דחא ףא ,הכחיש'

.ל"הצ לש תוכימשהמ הז תא לביק אוה .סאיבקס היה םיריצעה דחאל"
אוה יכ אירב אב אוהש עדוי ינא לבא ,הזעמ הככ אב אוהש יל ורמא
הפ החירפ ול העיפוה םואתפ .רומג רדסב היהו ינפל םוי עיגה
םע ספתנ אוה .דודיבב ותוא םישל ךירצש טילחה אפורהו ,םש החירפו
לש לבסה לכ םע דבל אתב ותוא ומששכו ,16-15 ינב םהינש ,ולש חא
אפוק ,ןמז ןומה הככ בשי אוה .תוכבלו קועצל ליחתה אוה םידוריגה
קרש ןיצקל יתננחתה .לכוא ישוקבו - םומיח םוש םיאתב ןיא - רוקמ
עיגרהלו דבל אוה המל ול ריבסהל ,ותיא רבדל סנכיהל יל ןתיי
םידגב ףילחהלו חלקתהל ךירצ אוהש רמא אפורה .יל ונתנ אל .ותוא
?םוי לכ תחלקמל ותוא איצוהל רייארפ היהי למס הזיא לבא ,םוי לכ
םידגבל רזוח היה אוה יכ ,רזוע היה אל הז ,חלקתמ היה אוה םא םג
."ולש םיפנוטמה
לבוקמה להונה

םילייח יתיאר .תויחל ומכ םיאניתשלפה לא םיסחייתמ םילייחה בור"
.םיריצעה לש לכואה םע תוחלצה ךותל וקרי ,ףיכה ליבשב ,הככ םתסש
םיקינב"גמהמ ולביקש תוכממ םיחפונמ רבכ םה רצעמל םיעיגמ קר םהשכ
דחא קינב"גמ ץיברה ידילש אצי יתעגהש ירחא תצק .םתוא וספתש
לכתסה אוה .קיספיש יתשקיבו קפאתהל יתלוכי אלש דע ,דלי הזיאל
אל דוע בלש ותואב .'םיברע בהוא ינלאמש אי ,קותש' :רמאו ילע
.םלוכ ומכ ,ןטק שאר תויהל יתיצר ,ברעתהל יתיצר

ועדיי םיברעהש םיפצמ וליאכ םה .ישפוח םהל םיציברמ םילמסה"
ומכ םהל תעמשנ תיברעב םהל רמוא ריצעש הלמ לכו ,תפטוש תירבע
ףטוח רשי אוה ,רמושל ארוק וא ,והשמ לע ןנולתמ והשימ םא .הללק
דחאש המדנ היה למסל רדסמ ןמזבשכ היה אישה .םייתש וא הכמ
לא ותוא ףיעהו דיה תא ול בבוס אוה זא ,וילא ףצחתה םיריצעה
.קוניצל ותוא חלש אוה ךכ רחא .ריקה

יתחקל .תבאוכ ארונ ולש דיהש קועצל ליחתה ריצעה ןמז המכ ירחא"
.הרק הז ךיא לאש אפורה .הרובש ולש דיהש ררבתה םשו ,אפורל ותוא
ינממ ועדי םהינשש ךכ ,האפרמב היה הרקמב ןיצקה .היהש המ יתראית
סבגל ידכ םילוח תיבל ותוא חלש אפורהשכ ,תאז תורמל .הרק תמאב המ
ךיא יתלאש ,םומה יתייה .'הליפנ' ללגב הרק הזש בתכ אוה ,דיה תא
ינא ,הפה תא חתפת םא' :יל רמא םישבוחה דחאו ,תויהל לוכי הז
.'ללכב זעמ התא ךיא .ךתוא ץצופא

םיריצעל זא ,תוכמה לע םיפחמ ןיצקה םגו אפורה םג םאש בצמ רצונ"
וגאד טושפ ,םהלש דצב אל ינאש וניבה םהשכ .ןנולתהל ימל ןיא
שקבמ ןיצקהש יתעמש תחא םעפמ רתוי .תויושחרתההמ יתוא קיחרהל
."'םייח תא ואיבת לא לבא' :שרופמב םהל רמואו ,אובל םילייח המכמ
חותפ ןובשח

עורה תרגשל דגנתהל ץרפ הסינ ,זרא םוסחמב ההשש הרצקה הפוקתב
םיפתוש ויה הלש תוירדילוס לש הרוצב המוחב לקתנ לבא ,תומילאהו
טילחה וסיסבל רזחשכ דימ .ןקתמה ילייח לש עירכמה בורה וירבדל
,םיכיראת ,עמשו הארש המ לכ לש טרופמ ןמוי בתכ אוה :השעמ תושעל
הדוגאה - ל"הצל ינוציח םרוגל הנפ גירח דעצבו ,תומש ,תועש
.חרזאה תויוכזל

תטרופמ הנולת םירבדה ךמס לע השיגה ,רמע עטנ ד"וע ,הדוגאה תגיצנ
ףריצ הנולתל .הימס בוט םוי דוקיפה ףולאלו םורד זוחמ טילקרפל
םלועה לע ןגהלו ןנולתהל ידיקפתמ הז ןיא" :ובל תמהנמ עטק ץרפ
וחכשיי אל יתיאר רשא ולא תוארמ לבא ...ובש לוועה תא ןקתלו
לש םייכבו םהיתוקעצ ,םינוא רסוח ,ילוח ,באכ לש תוארמ .יבלמ
םדא לכו ןייד ןיאו ןיד ןיא ובש ,הזה םוקמב לבסל יד ...םיריצעה
."השעי וחור לע הלועה

יכ ,רמע ד"ועל םורד דוקיפ לש יטפשמה ץעויה רשיב םיישדוח ירחא
תובקעב יכו ,"הנולתב וטרופש םירבדה תא הרמוחב האר דוקיפה ףולא"
תובקעב .ןקתמה דוקפתל הקידב תדעו התנומו ח"צמ תריקח החתפנ ךכ
חדוה ןקתמה דקפמו ,ריצע הכיהש למסה ודיקפתמ חדוה הדעווה תונקסמ
םידעצ לש הרוש הטקננ"ש ,ותבוגתב טילקרפה ןייצמ הז דבלמ .תינמז
וליא טרפל בריס אוה ."וילע חוקיפה תרבגהו ןקתמב םילהנה רופישל
."ינוחטיב גוויס ילעב םה ןקתמה ילהנ"ש ןוויכמ ,וטקננ םידעצ
תא תשרוד" ,הדוגאל דוקיפה ףולא תכשלמ רסמנ ,וז - הריקחל רשאב
.םמוציעב םייוצמ םיכילההו "היתותיע

,תניוע הביבס םע דדומתהל ץלאנ ץרפ ורורחש דע ורתונש םישדוחב
סיסבב םילייח" .דגוב רדגב טעמכ אוהש השוחתה תא ול תתל הגאדש
ורמא ילש םידקפמה .'הווסומ יברע' ,'פ"תשמ' ,'יאניתשלפ' יל וארק
.'ל"הצ דגנ תאצל דועו ,הז תא ךירצ התא המ ליבשב ,תעגתשה' :יל
םש םלוכש ורמא סיסבל ורזחו זראב םייעובשל וחלשנש תורחא תוצובק
םוי ןובשח יתא רוגסל םימייאמ וליפאו האנשב ילש םשה תא םיריכזמ
רתוי יל ורמאש לככ לבא ,המיענ אל דואמ הפוקת התיה וז .דחא
.ןוכנה רבדה תא יתישעשו רעטצמ אל ינאש יתעדי הככ ,הלאכ םירבד

םיבוטו םיקדוצ ונחנאש יתדמלו יתעדי דימת ,םימת ל"הצל יתאב"
תא יתלביק זראב .םיעוגיפ תושעלו ונתוא גורהל םיצור קר םיברעהשו
ומב ונחנא ךיא יתיאר םואתפ ,רחא דצ שיש יתיאר םואתפ .ייח םלה
םיאצוי םה תועובש המכ ירחא .ונתוא אונשל םהל םימרוג ונידי
וסנכנש הממ רתוי הברה םינוציק ,םיאנושו םירמרוממ הזה םוקמהמ
הברהש ןימאמ אל ינא ,יתלוכיש טעמה תא יתישעש תורמל .וילא
ינא ,םינורחאה תועובשב םש ויהש ילש םירבח לש םיחווידמו ,הנתשי
,יתררחתשהשכ ,וישכע .ויהש ומכ טעמכ תויהל ורזח םירבדהש ןיבמ
יתישע ילש הנטקה הניפבש תורמל .תורישה תא ימצעל םכסל יתיסינ
."הלודג תונקיר לש איה ילש תירקיעה השוחתה ,תונשל ץמאמ
*

חדוה דקפמה :ל"הצ רבוד

תרישש ל"הצ לייח" :ל"הצ רבוד רמוא ץרפ םייח לש ויתונעטל הבוגתב
עגונב תונעט '99 ץרמב הלעה זרא םוסחמב רצעמה ןקתמב הרצק הפוקת
ףולא הנימ תונעטה תובקעב .םיאניתשלפ םירוצע דגנ הרומח תוגהנתהל
,ףסונב .תונעטה תקידבל הקידב תדעו ,הימס בוט םוי ,םורד דוקיפ
,הדעווה .ר"צפה תארוה יפ לע הרקמה תריקחב תיאבצה הרטשמה החתפ
םיטביה רוקחל השקבתנ ,תוטילקרפל ורבעוה םינושארה היאצממש
.ר"צפה תעד תווחל םיאצממה ורבעוי הריקחה םויס םע .םיפסונ

ומשוי לירפא תליחתב התדובע תא המייסש הקידבה תדעו תוצלמה"
,ל"הצמ ררחושו תע םרטב ודיקפת תא םייס ןקתמה דקפמ .ןאולמב
ןפואב וב םיחכונ ויהי התעמו ,ןקתמב םדא חוכ ינקת ףיסוהל טלחוה
וזמ הנטק ,השדח םיאולכ תסכמ הרדגוה ןכ ומכ .ןמגרותמו שבוח עובק
המילא תוגהנתהב םשאוהש לייחה .םיאולכ 40 תב ,הכ דע תמייק התיהש
.ח"צמ לופיטל רבעוהו ןקתמהמ קחרוה םיריצע יפלכ

ט"חמה ידי לע ורשואו שדחמ ורדגוה ןקתמב הדובעה ילהנו תודוקפה"
דובכ לע הדפקה לע בר שגד םשומ ל"הצב .ישאר תיאבצ הרטשמ ןיצקו
תצרחנה הרוצב לפוטי אבצב םדא לש ודובכ עגפנ ובש הרקמ לכו םדאה
."רתויב

12/24/1999 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

תופסונ תובתכ
הלודגה ריעהו קור

ונלש ץראה

יכדרמ וננב

דיפס
[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]